Ochrana osobných údajov – GDPR

Spracovanie osobných údajov

Naša spoločnosť SEO Media s.r.o. IČO: 50539850 spracováva osobné údaje výhradne v zmysle platnej legislatívy. Ochrana osobných údajov je u nás na 1. mieste a to nie len z pohľadu zákona GDPR, ale aj nad rámec zákonných povinností, tak aby neboli porušené práva dotknutých osôb. Projektovú dokumentáciu, právne služby ako aj zodpovednú osobu nám zabezpečuje na tej najvyššej úrovni spoločnosť EuroTRADING s.r.o. (Košice) IČO:44031483

Čo je to GDPR?

V roku 2016 bolo zverejnené nariadenie Európskeho parlamentu (GDPR).

Toto nariadenie sa vzťahuje na každého, kto spracúva osobné údaje. Dôležité je však upozorniť, že osobný údaj nie je len rodné číslo, ako sa traduje, ale je to aj meno, priezvisko, adresa bydliska, tel. číslo a čo je novinka aj napr. IP adresa, cookies. Všetky spoločnosti sú povinné prijať opatrenia podľa tohto nariadnia najneskôr do 25. mája 2018, kedy začne byť nariadenie účinné.
Kompletné nariadenie európskeho parlamentu si môžete pozrieť tu: ÚPLNE ZNENIE NARIADENIA RADY EÚ

Bezpečnostný projekt

Dňa 19.11.2017 bol nový zákon o ochrane osobných údajov prijatý v NRSR podpísaný aj p.prezidentom a v priebehu pár dní by mal vyjsť v zbierke. Stále však existuje zákon č. 122/2013 Z.z., ktorý je platný a povinnosti, ktoré z neho vyplývajú, sú záväzné pre všetky spoločnosti až do 25.5.2018. Takisto Bezpečnostný projekt vypracovaný podľa tohto zákona musíte mať archivovaný ešte 5 rokov, to znamená, že inšpektori z Úradu na ochranu osobných údajov ho môžu kontrolovať až do 25.5.2023.
Kompletný zákon, ktorý bude zverejnený v zbierke zákonov si môžete pozrieť tu : ÚPLNE ZNENIE ZÁKONA PRIJATÉHO V NRSR

Názov spoločnosti:
Mesto:
IČO: *
Sme platitelia DPH:
IČ DPH / DIČ:
Typ zákazníka:
Kontaktná osoba:
Mail:
Telefónny kontakt: *
Výkon externej zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov:
Vypracovanie dokumentácie GDPR - ochrana osobných údajov:
Vyškolenie oprávnených osôb - ochrana osobných údajov:
SMERNICU - oznamovanie protispoločenskej činnosti 54/2019: