Vyhlásenie o zachovaní mlčanlivosti

Cieľ vyhlásenia

Vyhlásenie o zachovaní mlčanlivosti zverejňujeme za účelom ochrany nášho klienta. Naše spoločnosti SEO media s.r.o., IČO: 50359850 a Solution for you s.r.o., IČO: 51280183, zachovávajú mlčanlivosť, ktorá sa vzťahuje na všetky neverejné informácie a za cieľ informovať a ubezpečiť všetkých našich klientov, že akékoľvek zverené informácie, ktoré sú alebo by mohli byť predmetom firemného tajomstva, stratégie, know-how a podobných citlivých údajov a najmä osobných údajov v zmysle GDPR. Týmto vyhlasujeme, že spracovávame všetky citlivé údaje výslovne za účelom poskytovania našich služieb pre klienta a v súlade s jeho pravidlami ochrany. Žiadne údaje nie sú sprístupňované pretej strane a si to povaha dodávanej služby pre klienta nevyžadujem, resp. ak je možné zabezpečiť dodanie služieb klientovi bez takéhoto sprístupnenia. Všetci interný aj externí pracovníci alebo dodávateľské spoločnosti, majú podpísanú dohodu o zachovávaní mlčanlivosti pred začiatkom spolupráce, resp. pred akýmkoľvek prístupom k informáciám.

Toto vyhlásenie nahrádza zmluvu, ak nebola uzatvorená, medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom v zmysle zákona 18/2018 Z. z. opri spracovávaní osobných údajov. Naša spoločnosť týmto vyhlasuje, že dodržiava §39 vyššie uvedeného zákona ako Sprostredkovateľ v zmysle § 34 tohto zákona.  Rovnako nahrádza zmluvu uzatvorenú podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z Z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v zákonom definovanom rozsahu.

Zhromažďovanie informácií

V prípade odosielania formulárov, telefonického rozhovoru alebo inej ústnej, či elektronickej komunikácií, môže dôjsť k zhromaždeniu informácií potrebných na riešenie požiadaviek klienta. Tieto použijeme výhradne v obchodnom styku len so samotným klientom, oprávnenými osobami klienta a partnerskými firmami klienta, u ktorých vieme preukázať, že sú oprávnení nakladať s informáciami o klientovi považovanými za dôverné.

Nakladanie s informáciami

Informácie umožňujúce identifikáciu osôb získané prostredníctvom našich www stránok neposkytujeme za žiadnych podmienok iným osobám či subjektom. Výnimkou môže byť potreba využiť službu iného subjektu pre uspokojenie potrieb klienta (poskytovanie služieb a pod.). V takomto prípade si vyžadujeme súhlas klienta s použitím informácií pre subdodávateľa alebo partnera za účelom získania alebo dodania služby pre klienta, ak nemáme informáciu o platnej dohode o zachovávaní mlčanlivosti, resp. ak nemáme platnú dohodu o zachovávaní mlčanlivosti so subdodávateľom, partnerom.

V zmysle platnej legislatívy poskytujeme informácie len na základe súdneho rozhodnutia alebo len orgánom činným v trestnom konaní.

Prístup k informáciám

V prípade potreby získať informácie, ktoré ste nám zverili, nám prosím napíšte požiadavku mailom alebo písomne na adresu našej spoločnosti. Informácie prostredníctvom telefónu alebo nešifrovanej elektronickej komunikácie nezasielame!

Ochrana získaných informácií

Naša spoločnosť spracováva citlivé, dôverné a osobné údaje v zmysle nariadenia GDPR a v zmysle vypracovaného bezpečnostného projektu. Všetky dátové úložiská údajov sú šifrované a prístup k osobným počítačom využíva dvojzložkovú autentifikáciu (podobne ako je to v banke pri zadávaní platby). Informácie nezbierame a neuchovávame, ak to nie je nevyhnutné na plnenie úloh klienta. Papierovú podobu informácií sa u nás snažíme úplne eliminovať a v prípade, že takéto informácie existujú sú uzamknuté, pričom k spracovaniu týchto informácií pristupujme v zmysle bezpečnostného projektu s prijatím primeraných bezpečnostných opatrení v zmysle platnej legislatívy SR a európskeho nariadenia GDPR, ktoré sa vzťahuje na Slovenskú republiku.

Zmeny tohto vyhlásenia o zachovaní mlčanlivosti

Prípadné zmeny a doplnenie podmienok Prehlásenia o zachovaní mlčanlivosti budú zverejnené vždy na tomto mieste. Prosíme vás, aby ste si vždy overili tieto podmienky.

Kontaktné informácie

Pokiaľ máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa použitia vašich informácií našou spoločnosťou, alebo tohto vyhlásenia o zachovaní mlčanlivosti, kontaktujte nás na e-mailovej adrese obchod@s4y.sk.

SEO media s.r.o.
platnosť aktuálneho vyhlásenia od 1.1.2018