Zásady spracúvania osobných údajov

Spoločnosti : SEO media s.r.o., IČO : 50539850 a Solution for you s.r.o., IČO : 512801183, (ďalej jednotlivo aj ako len “prevádzkovateľ“) Prevádzkovateľ, poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osoby o spracovaním osobných údajov podľa článkov 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod názvom ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV :

Účel spracúvania osobných údajov – Kontaktný formulár:

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely zaslania odpovede na položenú otázku

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – klienti
Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail
Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby
Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb (napr. súdy). Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov: maximálne 48 mesiacov (v prípade plnenia si zákonných povinností či právnych nárokov prevádzkovateľa podľa platnej legislatívy).

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva: Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom – Právo na opravu osobných údajov – Právo na vymazanie osobných údajov – Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – Právo na prenos svojich osobných údajov – Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR. Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť. Prevádzkovateľ prijal všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime. Právne predpisy a s ňou súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našej webstránke a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našej webstránky tieto zásady pravidelne kontrolovali. Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu: zo@bpis.sk.

Úvod

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len ,,zákon“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (osoba ktorej sa osobné údaje týkajú) na svojom webovom sídle tieto informácie:

 • svoje identifikačné údaje a kontaktné údaje,
 • kontaktné údaje zodpovednej osoby,
 • informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené,
 • kontaktné údaje úradu,
 • informácie o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
 • informácie o práve žiadať od príslušného orgánu prístup k osobným údajom, ktoré sa dotknutej osoby týkajú, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania.

Práva dotknutej osoby

Zákon stanovuje povinnosť prevádzkovateľa preukázateľne oboznámiť dotknutú osobu a poskytnúť jej informácie spracovaní jej osobných údajov a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby všetky tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla oboznámiť a porozumela im.

§ 61 Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od príslušného orgánu potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

 • účele spracúvania osobných údajov a právnom základe spracúvania osobných údajov,
 • kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,
 • dobe uchovávania osobných údajov,
 • práve žiadať od príslušného orgánu opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov, alebo práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • kontaktných údajoch úradu,
 • práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
 • zdroji osobných údajov, ak sú dostupné.

V prípade pokiaľ dotknutá osoba nadobudla presvedčenie, že spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom, dochádza k porušeniu jej práv vymedzených zákonom, ma právo dožadovať sa u prevádzkovateľa nápravy. Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, je povinný do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, informovať dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh podľa § 100 zakona č. 18/ 2018 Z.z. na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov.

Formulár pre prevádzkovateľa na nahlasovanie bezpečnostných incidentov v zmysle Čl. 33 Nariadenia (EÚ)2016/679 a § 40 zákona č. 18/2018 Z.z: NÁHLASENIE INCIDENTU.

Návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100

Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov, alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Konanie sa začína na návrh dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených týmto zákonom (ďalej len „navrhovateľ“), alebo bez návrhu.

Návrh na začatie konania musí obsahovať :

 • meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
 • označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
 • predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
 • dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
 • kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy tohto zákona alebo osobitného predpisu a ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

Vzor návrhu priamo zo stránky Úradu na ochranu osobných údajov: WEB-VZOR-NAVRHU.PDF.

Kontaktné údaje Úradu

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
GPS SÚRADNICE ÚRADU: 48.14792 ; 17.15847

Úradné hodiny podateľne
Pondelok až štvrtok od 08.00 hod do 15.00 hod
Piatok od 08.00 hod do 14.00 hod

Telefonické / emailové kontakty úradu

 • Sekretariát predsedníčky úradu a podpredsedníčky úradu + 421 2 32 31 32 11
 • Sekretariát úradu + 421 2 32 31 32 14
 • Telefonický kontakt na podateľňu úradu +421 2 32 31 32 14
 • Hovorca úradu mobil: 0910 985 794, e-mail: hovorca@pdp.gov.sk
 • Webové sídlo úradu : https://dataprotection.gov.sk/uoou/
 • Emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov : ochrana@pdp.gov.sk
 • Otázky laickej a odbornej verejnosti týkajúce sa ochrany a spracúvania osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu: statny.dozor@pdp.gov.sk.
 • Žiadosti o poskytnutie informácií od úradu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám zasielajte úradu prostredníctvom online formulára, alebo na zaslanie žiadosti využite e-mailovú adresu: info@pdp.gov.sk alebo žiadosť zašlite písomne na vyššie uvedenú adresu sídla úradu, alebo prostredníctvom formulára tu: on-line formulár.

Súvisiace stránky